Kennisbank Wat kun je doen voor de zwaluw?

In Nederland komen verschillende soorten zwaluwen voor. In het cultuurlandschap treffen we vooral huiszwaluwen en boerenzwaluwen aan omdat hier zowel nestgelegenheid, nestmateriaal als voedsel voorradig is. 

Huiszwaluwen broeden graag onder het overstekende deel van daken in nesten die zijn gemaakt met klei of leemrijke aarde, boerenzwaluwen broeden juist graag in boerenschuren. Zwaluwen broeden het liefst bij elkaar in de buurt. Huiszwaluwen broeden jaarlijks vaak meerdere legsels uit waarbij dieren uit het eerdere legsel helpen met de verzorging van de latere legsels.

Zowel boeren- als huiszwaluwen zijn sterk in aantal achteruit gegaan, daarom staan ze op Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Mogelijke oorzaak hiervoor is de achteruitgang van insecten door het gebruik van insecticiden en het verdwijnen van bloemrijke weilanden. Daarbij is bouwmateriaal voor het nest minder voorhanden door het verdwijnen van modderpoeltjes en ‑slootjes rond het erf. 

In het Informatieblad Erfvogels vindt u uitgebreide informatie over uilen, zwaluwen en zangvogels.

Boerenzwaluw

Tips:

  • Zorg ervoor dat er modden voor handen is op het erf.
  • Hang kunstnesten tegen de gevel (voor huiszwaluwen) of komvormige nestpannetjes in de schuur.
  • Stel schilderbeurten van het huis uit tot na het broedseizoen.
  • Bied huiszwaluwen een vrije aanvliegroute naar hun nest, bijvoorbeeld door tijdig te snoeien.
  • Voorkom dat je overlast krijgt van de mest door een plankje onder het nest te plaatsen.
  • Houd je stal open (desnoods door alleen een raam open laten) voor boerenzwaluwen.
  • Gebruik geen insecticiden, de zwaluwen kunnen dan goed hun werk doen. 
  • Kijk hier voor actuele acties rondom biodiversiteit!

Projecten en vrijwilligersgroepen

We organiseren regelmatig projecten rondom biodiversiteit en aanplant. Ook zijn er allerlei vrijwilligersgroepen actief in Gelderland, waaronder Akkervogelwerkgroepen.

Kijk in je gemeente