Ondersteuning Boerenlandvogels in Gelderland

De boerenlandvogelvrijwilligers zetten zich in om de achteruitgang te keren van:

  • De weidevogels, zoals kievit, scholekster, tureluur, wulp en grutto
  • De akkervogels, zoals de patrijs, gele kwikstaart, geelgors en veldleeuwerik

Wil jij ook vrijwilliger worden of meer informatie over boerenlandvogelbescherming? Neem dan contact met ons op.

Waarom inzetten voor weidevogels?

Weidevogels horen bij Nederland, maar Nederland is ook belangrijk voor weidevogels. Van sommige soorten, zoals de grutto, komt maar liefst 90% van de Noordwest Europese populatie tot broeden in Nederland. Veranderingen in de landbouw leidden ertoe dat vrijwilligers vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw nesten van weidevogels gingen zoeken, markeren en waar nodig beschermen.

Bij boeren plaatsen ze nestbeschermers en brengen het aantal nesten per gebied in kaart en onderhouden het contact met de agrariërs. Naast het beschermen van nesten bij landbouwkundige werkzaamheden, is bescherming van de kuikens (pullen) van groot belang. Het seizoen voor een weidevogelvrijwilliger start in maart wanneer het eerste kievitsei wordt gevonden en loopt tot juli wanneer de vogels zich verzamelen om terug te keren naar het zuiden. Het geeft een goed gevoel om de weidevogels te beschermen en bovendien is het ook leuk.

Vogel nest
Grutto bronverm Han Bouwmeester Bron: Han Bouwmeester grutto op paal

Waarom inzetten voor akkervogels?

Ook akkervogels zoals patrijs en veldleeuwerik horen bij Nederland. Ze waren talrijk, maar hebben het moeilijk. Deze prachtige akkervogels zien we steeds minder op de akkers. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven om patrijzen te helpen, waar ook andere akkervogels van kunnen profiteren, bijvoorbeeld door het aanleggen van kruidenrijke akkerranden. Zo bieden grondeigenaren deze vogels broedgelegenheid, dekking en voedsel. Om te monitoren wat dit voor effect heeft op de patrijzen, tellen de vrijwilligers de patrijzen in het voorseizoen (half februari t/​m april), door middel van het vaststellen van het aantal territoria van de patrijs. Na het broedseizoen (september) worden de gezinnen geteld om het broedsucces te bepalen en wordt in de winter (december t/​m februari) gekeken waar de groepen patrijzen (kluchten) zich ophouden om aan eten te komen. Het geeft veel plezier door samen met anderen tellingen te doen. En natuurlijk is het gezond. Je loopt of fietst lekker buiten in het veld.

Welke ondersteuning bieden wij?

Wij maken ons hard voor het cultuurhistorisch landschap en het verbeteren van de biodiversiteit. Dit doen we in samenwerking met veel verschillende partners zoals agrarische collectieven en natuurverenigingen, gemeentes en provincie en natuurlijk veel vrijwilligers. We faciliteren de vrijwilligersgroepen door middel van kennis/​cursussen en materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk

Vogelen

Tellingen

De tellingen die de vrijwilligers doen, worden door ons verzameld en inzichtelijk gemaakt aan de agrarische collectieven/​agrarische natuurverenigingen. Zij zetten zich, naar aanleiding van het Gelderse Actieplan Akker- en Weidevogels, in voor o.a. de patrijs. Ze doen hun best om op diverse locaties in Gelderland beheerovereenkomsten af te sluiten voor het aanleggen en beheren plasdrassen, kruidenrijke weides, uitgesteld maaien, akkerranden, patrijzenhagen en keverbanken. Het effect hiervan kan door de tellingen worden beoordeeld, aangepast en uitgebreid.