Ambassadeurs overbetuwe

Portret Ambassadeur praktijknetwerk Overbetuwe

Naam Naam

Dirk Visser en Victor Mensing

Woonplaats Woonplaats

Zetten

Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein

Sinds 1974

Oppervlakte eigen terrein Oppervlakte eigen terrein

8000 m2

Trots op Trots op

Volgroeid bos, grote populatie van brede wespenorchis, broedend paar havik, rijk insectenleven.

Na aankoop van 0,8 ha verwaarloosde paarden- en ponywei in 1974 is Dirk begonnen met een beheer om de biodiversiteit te vergroten middels de aanplant van 0,5 ha gevarieerd jong bosplantsoen, een kleine halfstamboomgaard en een graslandbeheer van maaien en afvoeren. Na een aantal jaren is er een veedrinkpoel aangelegd en recent is er een bijenhotel gebouwd. Nu, bijna 50 jaar later, is het bos volgroeid, het weiland flink bloemrijk, de poel volop bevolkt met insecten en amfibieën en zorgen de fruitbomen voor volop stuifmeel en nectar in het vroege voorjaar. Het gebied heet natuurstudieterrein Lingeland.

Motivatie ambassadeurschap

Communicatie tussen mensen die de biodiversiteit van hun terrein willen vergroten is wederzijds erg positief en Dirk is na een SLG-cursus op Lingeland al een aantal jaren coördinator van de daaruit ontstane contactgroep van terreinbeheerders in de regio. Het Praktijknetwerk is een logisch vervolg daarvan en daarvoor wil hij zich graag inzetten. Victor wil met de kennis vanuit zijn activiteiten met veldwerk en digitale werkzaamheden op dit gebied ook graag een bijdrage leveren aan het Praktijknetwerk.

praktijknetwerk

Bos

Het gemengde loofbos bos bestaat uit late Canadese populier, Italiaanse populier, balsempopulier, diverse soorten wilgen met langs de sloten geknotte bomen, zomereik, Amerikaanse eik, wintereik bastaard, berk, gewone esdoorn, noordse esdoorn, vederesdoorn, Spaanse aak, beuk, tamme kastanje, paardenkastanje, els, es, linde, kroospruim, kardinaalsmuts en liguster. Momenteel is er een flinke ontwikkeling van jong natuurlijk uitgezaaid bosplantsoen. De oorspronkelijke grasmat heeft plaatsgemaakt voor een kruidenvegetatie met onder meer speenkruid, fluitekruid, kleefkruid, hondsdraf en brandnetels, welke laatste een goede voedingsbron zijn voor de rupsen van vele vlinders. Sinds 25 jaar groeit er ook de grote wespenorchis die zich heeft uitgebreid tot een top van meer dan 900 getelde exemplaren een aantal jaren geleden en nu is gestabiliseerd op zo’n 200 – 300 exemplaren.

bos

Weiland

Maaien en afvoeren heeft de kleigrond voldoende verarmd om naast gras ook tweezaadlobbige planten te laten groeien. Tot nu toe is op dit stuk een beheer van natuurlijke verrijking van biodiversiteit toegepast zonder daar kunstmatig soorten aan toe te voegen. Daardoor is de vergroting van de biodiversiteit voor wat betreft plantensoorten maar langzaam. Aanwezige soorten naast diverse grassen zijn onder andere kruipende boterbloem, scherpe boterbloem, paardebloem, pinksterbloem, koekoeksbloem, heermoes, brunel, hondsdraf, Sintjanskruid, kleine veldkers, kantig hertshooi, akkerdistel, speerdistel. Dit heeft de insectenpopulatie goed verrijkt met de laatste jaren vooral oranjetip dankzij de vele pinksterbloemen.

weiland

Poel

Onder begeleiding van het toenmalige SCLG en met subsidie van de provincie Gelderland is een flinke poel uitgegraven en de oevers zijn ingeplant met onder meer gele lis, grote lisdodde en kleine lisdodde. Op natuurlijke wijze heeft verdere verrijking van de biodiversiteit plaatsgevonden met pijlkruid, grote egelskop en watertorkuid. Er is een rijk insectenleven in de poel met beekjuffers, libellen en watertorren, en daarnaast een flinke populatie van groene kikker en kleine watersalamander. De uitgegraven klei is rond de poel gebracht en levert daar een grasland van andere soortensamenstelling dan het overige weiland.

poel

Boomgaard

Een oude boomgaard zorgt voor pollen en nectar in het vroege voorjaar. Het grasland is van vergelijkbare samenstelling als het weiland, alleen hier met een meer frequent maaibeheer wat bevorderend werkt voor soorten als speenkruid en brunel.

boomgaard

Bijenhotel

Met materiaal beschikbaar gesteld door de gemeente Overbetuwe is vier jaar geleden een bijenhotel opgebouwd wat door de wilde bijen volop in gebruik genomen is. Al na twee jaar waren in de herfst in de eikenhouten blokken meer dan 1000 gaten gevuld en verzegeld, rond de 50% van het aantal geboorde gaten, en vanaf het vroege voorjaar tot laat in de zomer zijn er verschillende soorten wilde bijen actief.

bijenhotel

Kwekerij

De omsloten kwekerij, aanvankelijk in gebruik voor de opkweek van al het bosplantsoen, is een jaar geleden ingezaaid met een insectenvriendelijk mengsel van eenjarige en overbllijvende deels hoog opgroeiende soorten met een lange bloeiboog en levert vele botanische verrassingen op. En insecten maken hier volop gebruik van.

Wat zou je graag willen leren en/​of delen?

Met de ontwikkeling van Lingeland vanuit niets wil ik de opgedane ervaring delen, een stimulans zijn voor degene die ook met zo iets bezig willen zijn en zelf leren en ideeën opdoen van de ervaringen van anderen.

Geïnspireerd geraakt?

Neem contact op met deze ambassadeur.

Contact