Product Oprichten vrijwilligersgroep

Het vrijwilligerswerk in het Gelderse cultuurlandschap is onmisbaar. Door kennisoverdracht aan vrijwilligers en het oprichten van werkgroepen, dragen we met elkaar zorg voor het onderhouden en behouden van het karakteristieke landschap.

Veel plant- en diersoorten zijn afhankelijk van landschapselementen zoals knotbomen, heggen, houtsingels, hakhoutbosjes en poelen. Deze landschapselementen bevinden zich vaak op particuliere grond. Een tekort aan mankracht en deskundigheid zorgt voor landschapselementen die in slechte staat verkeren of zelfs helemaal verdwijnen. SLG helpt bij het oprichten van vrijwilligersgroepen, die na oprichting zelfstandig aan de slag gaan met het onderhoud. Denk hierbij aan Hoogstambrigades, Poelenwerkgroepen, Landschapsbeheergroepen en Landgoedwerkgroepen. Deze vrijwilligersgroepen houden zich actief bezig met behoud van een stukje landschap in hun eigen omgeving!

Hero afbeelding NIL werkdag De Klaver bron Marcel de Bont 1

1. Werven van vrijwilligers

Via persberichten en social media worden bewoners uitgenodigd voor een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt verteld over het type vrijwilligersgroep dat we willen oprichten, waarom dit nodig is en welke cursus de vrijwilligers kunnen krijgen. Het kan natuurlijk voorkomen dat deelnemers na deze eerste bijeenkomst besluiten niet deel te nemen aan de verdere cursus, maar degenen die doorgaan committeren zich aan de vrijwilligersgroep.

2. Cursusprogramma voor vrijwilligers

Om de kwaliteit van de werkzaamheden veilig te stellen, is het van belang dat de vrijwilligers een toegepast cursusprogramma volgen. SLG verzorgt dit, waarin basisaspecten van aanleg, beheer en onderhoud worden overgedragen aan de vrijwilligers. Daarnaast wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan richtlijnen omtrent gezond en veilig werken.

Hoogstamfruit snoeien

3. Organisatie van de materiaalvoorziening

Om aan de slag te kunnen heeft de werkgroep gereedschap nodig. Denk daarbij aan handzagen, snoeischaren, ladders, handschoenen, etc. SLG schaft het gereedschap aan voor de groep en slaat het op in het eigen gereedschapsdepot. Het materiaal blijft eigendom van SLG en wordt jaarrond in bruikleen gegeven aan de groep.

4. Bestendiging van de inzet

De werkgroep heeft na het cursusprogramma een stevige basis en kan zelfstandig aan de slag. De leden maken afspraken over onderlinge werkverdeling. Eén van de werkgroepleden neemt de rol van coördinator op zich. Deze coördinator wordt na afloop van de cursus uitgenodigd voor een intake gesprek op het kantoor van SLG. Via de coördinator onderhoudt de groep contact met SLG en desgewenst ook met de gemeentelijke landschapscoördinator.

Naast het oprichten van groepen geeft SLG ook regelmatig in opdracht van bijvoorbeeld gemeenten, cursussen om de deskundigheid bij vrijwilligers of particulieren in het buitengebied te vergroten. Kijk bij activiteiten in je gemeente voor het actuele aanbod.