Project Aanplant van robuuste bos- en streekeigen landschapselementen

Ben je grondeigenaar en heb je ruimte om minimaal 1.000 m² bos- en streekeigen landschapselementen zoals struweelhagen, hakhoutwallen, wildwallen, singels en lanen aan te planten? Dan kan SLG je helpen om dat te realiseren.

Vanwege de grote interesse is het niet mogelijk je aan te melden. Wel kun je je inschrijven voor de reservelijst. Zodra er weer ruimte is, ontvang je per mail een bericht van ons.

Digitaal loket

Graag helpen we particuliere grondeigenaren die robuuste bos,- en streekeigen landschapselementen willen aanleggen met een oppervlakte van minimaal 1.000 m². Dat is belangrijk want hiermee versterken we de biodiversiteit, leggen stikstof vast, breiden we het areaal bos uit en realiseren we landschapsherstel.

We onderzoeken kosteloos met de initiatiefnemer welke mogelijkheden er zijn om via aanleg- en eventueel onderhoudssubsidies deze elementen te realiseren. We doen dit in samenspraak en afstemming met partners die daaraan kunnen bijdragen.

De provincie Gelderland stimuleert deze robuuste aanplant en SLG heeft opdracht gekregen om grondeigenaren hierbij te helpen in het traject naar uitvoering. Hierbij kunnen we mogelijk gebruik maken van de regeling Biodiversiteit en Landschap of een andere subsidieregeling.

Bos

Bos- en streekeigen landschapselementen

Bos- en streekeigen landschapselementen zijn er in vele variaties. Vaak hebben ze een cultuurhistorische betekenis en zijn daardoor ook karakteristiek voor specifieke landschapstypen. Zo zijn er bijvoorbeeld struweelhagen, hakhoutwallen, wildwallen, singels en lanen. Bij een wal is er sprake van een hoogteverschil. Soms met opgebrachte grond om vee of wild te keren of zijn door de jaren heen ontstaan door het opbrengen van overtollige grond, stenen, stobben, takken en zoden. Bij de wallen zijn de boomvormers met onderbegroeiing van struiken en kruiden karakteristiek. Bij singels en lanen ontbreekt vaak de struiklaag.

Struweelhaag

Betekenis voor biodiversiteit en klimaat

Met de aanplant van robuuste bos- en streekeigen landschapselementen stimuleren we de biodiversiteit op verschillende manieren. Ze bieden beschutting en nestgelegenheid aan vogels en insecten. Door de toepassing van inheemse en gebiedseigen soorten neemt de betekenis voor met name insecten en bodemorganismen enorm toe. Door in het bos(je) een takkenril aan te brengen neemt de waarde voor kleine zoogdieren en kleine zangvogels verder toe. Door in of langs het bosje een wal met steilrand of greppel aan te brengen neemt de variatie in leefmilieus verder toe. Zo nestelt bijvoorbeeld 90% van de wilde bijen in de grond.

Bomen en andere landschapselementen leggen veel CO2 vast. Niet alleen bovengronds maar ook in de bodem. Het bodemleven wat samenleeft met de boom zet organische materiaal om in humus waardoor veel CO2 in de bodem wordt opgeslagen. Een gezonde bosbodem werkt als een spons en maakt de bodem en het bosje bestand tegen langere tijden van droogte. Het aanleggen van een bos(je) is daarom een belangrijke maatregel voor klimaatadaptatie. Ook omdat bomen op warme dagen veel water verdampen en daarmee hun omgeving koelen.

Bos

Belangstelling?

Heb je belangstelling om bos- en landschapselementen aan te leggen op jouw terrein van minimaal 1.000 m²? We kunnen je verder helpen. Je kunt je bij ons aanmelden voor meer informatie of een intakegesprek. In dit intakegesprek wordt jouw initiatief doorgesproken wat betreft de locatie, omvang van aanplant, doelstelling, uitvoering, planning en mogelijke subsidieregeling. Zo ontstaat een helder beeld van de mogelijkheden bij jou als grondeigenaar. Na aanleiding van dit intakegesprek kunnen diverse vervolgtrajecten voor realisatie worden gestart.

Deze regeling wordt mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

Meld je aan voor de reservelijst

Vanwege de grote interesse is het niet mogelijk je aan te melden voor bos- en streekeigen beplanting. Wel kun je je via onderstaand formulier inschrijven voor de reservelijst. Zodra er weer ruimte is, ontvang je per mail een bericht van ons.

Aanmelden