Project Draag bij aan het bijzondere bekensysteem rondom de Valk

Het watersysteem rond de Valk is vrij uniek. Denk bijvoorbeeld aan de grote hoeveelheid beken, meanders en sloten. Het watersysteem kent een aantal problemen zoals droogte, maar ook wateroverlast bij veel neerslag. Inwoners willen het watersysteem, biodiversiteit en het landschapsbeeld rondom de beken beschermen en verbeteren. Om meer informatie te vergaren over de manier waarop dit het beste gedaan kan worden, is op 29 augustus 2022 een informatieavond georganiseerd. Er is veel ruimte voor vragen en ideeën. 

Informatieavond 14 februari 2023

Wil je meer weten over de voortgang van de kwaliteitsimpuls van het beeksysteem van de Valk? Dat kan! Graag nodigen we je uit voor de 2e informatieavond op dinsdag 14 februari 2023 om 19.30 uur in het Kulturhuus de Hooge Valk in de Valk. Tijdens deze tweede bijeenkomst worden de resultaten en bevindingen gedeeld van de erfbezoeken. De erfbezoeken hebben in het najaar van 2022 plaatsgevonden. Dit heeft veel inzicht gebracht in de problemen en wensen van de bewoners rondom het beeksysteem. Deze resultaten zijn gedeeld met het waterschap. Het waterschap geeft tijdens deze avond een toelichting over de werking van het watersysteem. Ook geven zij een toelichting welke maatregelen mogelijk zijn om o.a. droogte aan te pakken. 

Verfraaiing van het gebied

Vanuit het project Levend Landschap De Valk is het idee gerezen om in samenwerking met inwoners van het gebied, gemeente Ede, Waterschap Vallei en Veluwe en SLG een project te starten gericht op bescherming, behoud en versterking van het beeksysteem.

Het doel is om dit project te laten lopen met één of meerdere werkgroepen die kleinschalige maatregelen kunnen verrichten. Denk daarbij aan kleine aanpassingen van een beek, het aantakken van oude meanders, het inrichten van paaiplaatsen voor vissen, verhogen van het waterpeil, het aanbrengen van steilranden voor oeverzwaluwen, extensief maaibeheer, het aanbrengen van beekgeleidende beplantingen zoals elzen en het terugbrengen van historische was- en drinkplaatsen nabij beken.

Op termijn zal de kwaliteit van het water worden verbeterd en kan het water in het gebied langer worden vastgehouden. Met deze maatregelen wordt het gebied niet alleen landschappelijk verfraaid, maar kan ook de biodiversiteit in het gebied worden versterkt.

Levend Landschap

Dit project is voortgekomen uit ideeën van Levend Landschap de Valk, een initiatiefgroep van enthousiaste bewoners die in samenwerking met SLG en de gemeente Ede het landschap aantrekkelijker en meer beleefbaar willen maken. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap zelf naar voren kunnen brengen en realiseren.

Aanmelden voor een erfbezoek

Woon jij aan of langs de beek? Of ben je geïnteresseerd in het bijzondere bekensysteem rondom De Valk? Heb je interesse om landschapselementen aan te leggen zoals een struweelhaag, elzensingels of wil je een poel aanleggen? Of heb je interesse in de aanleg van natuurvriendelijke oevers of een stuwtje om droogte en wateroverlast te beperken? Je kunt je niet meer aanmelden voor een erfbezoek. 

Dit project wordt georganiseerd door de Valkse Groencoöperatie, Waterschap Vallei en Veluwe, Gemeente Ede en SLG.

Beek de Valk

Meer informatie over beekherstel De Valk

Bekijk de landschapsbiografie met het uitvoeringsplan voor het beekherstel De Valk