Project Draag bij aan het bijzondere bekensysteem rondom de Valk

Het watersysteem rond de Valk is vrij uniek. Denk bijvoorbeeld aan de grote hoeveelheid beken, meanders en sloten. Het watersysteem kent een aantal problemen zoals droogte, maar ook wateroverlast bij veel neerslag. Inwoners willen het watersysteem, biodiversiteit en het landschapsbeeld rondom de beken beschermen en verbeteren. Om meer informatie te vergaren over de manier waarop dit het beste gedaan kan worden, is op 29 augustus 2022 een informatieavond georganiseerd. Er was veel ruimte voor vragen en ideeën. 

Beek de Valk

Verfraaiing van het gebied

Vanuit het project Levend Landschap De Valk is het idee gerezen om in samenwerking met inwoners van het gebied, gemeente Ede, Waterschap Vallei en Veluwe en SLG een project te starten gericht op bescherming, behoud en versterking van het beeksysteem.

Het doel is om dit project te laten lopen met één of meerdere werkgroepen die kleinschalige maatregelen kunnen verrichten. Denk daarbij aan kleine aanpassingen van een beek, het aantakken van oude meanders, het inrichten van paaiplaatsen voor vissen, verhogen van het waterpeil, het aanbrengen van steilranden voor oeverzwaluwen, extensief maaibeheer, het aanbrengen van beekgeleidende beplantingen zoals elzen en het terugbrengen van historische was- en drinkplaatsen nabij beken.

Op termijn zal de kwaliteit van het water worden verbeterd en kan het water in het gebied langer worden vastgehouden. Met deze maatregelen wordt het gebied niet alleen landschappelijk verfraaid, maar kan ook de biodiversiteit in het gebied worden versterkt.

Eerste successen: stuwputten doen hun werk, beken weer vol

Vorig voorjaar zijn rond april diverse stuwputten geplaatst in het buitengebied van De Valk en omstreken. Het is een van de maatregelen om het unieke bekensysteem van De Valk te behouden, te beschermen en te versterken. Doel van de stuwput is om (regen)water vast te houden, verdroging van de landerijen tegen te gaan en te zorgen dat beken weer watervoerend worden. Dat lijkt nu gelukt! Tijdens een inspectieronde aan het eind van de zomer van 2023 bleek dat er bijna geen water was vastgehouden. Dat was eigenlijk ook niet zo vreemd. Doordat de stuwputten vrij laat zijn geplaatst, kon het regenwater dat in de winter en het voorjaar was gevallen ook niet worden vastgehouden. Afgelopen winter en voorjaar is er erg veel regenwater gevallen. Tussen oktober 23 en februari 24 viel er rond de 700 – 800 mm regen.

Stuwput

Bron: Marnix Bout, Matenbeek weer vol

Op 7 maart 2024 gingen Dimitri van Dam (Waterschap Vallei & Veluwe), Mirthe Fokkenrood (Gemeente Ede) en Marnix Bout (Gemeente Ede) nogmaals het veld in. Tot onze vreugde stonden alle sloten en beken waar stuwputten waren geplaatst volledig vol. Zelfs de Matenbeek, die prachtig door het buitengebied van Wekerom slingert, stond weer vol water. Deze beek heeft een aantal jaren droog gestaan. We kunnen concluderen dat de werkzaamheden niet voor niets zijn geweest. We zijn nu benieuwd hoe het verloop dit jaar is.

Levend Landschap

Dit project is voortgekomen uit ideeën van Levend Landschap de Valk, een initiatiefgroep van enthousiaste bewoners die in samenwerking met SLG en de gemeente Ede het landschap aantrekkelijker en meer beleefbaar willen maken. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap zelf naar voren kunnen brengen en realiseren.

Aanmelden voor een erfbezoek

Woon jij aan of langs de beek? Of ben je geïnteresseerd in het bijzondere bekensysteem rondom De Valk? Heb je interesse om landschapselementen aan te leggen zoals een struweelhaag, elzensingels of wil je een poel aanleggen? Of heb je interesse in de aanleg van natuurvriendelijke oevers of een stuwtje om droogte en wateroverlast te beperken? Je kunt je niet meer aanmelden voor een erfbezoek. 

Dit project wordt georganiseerd door de Valkse Groencoöperatie, Waterschap Vallei en Veluwe, Gemeente Ede en SLG.

Draag bij aan het bekensysteem rondom de Valk

Heb je interesse om landschapselementen aan te leggen zoals een struweelhaag, elzensingels of wil je een poel aanleggen? Of heb je interesse in de aanleg van natuurvriendelijke oevers of een stuwtje om droogte en wateroverlast te beperken? Meld je nu aan voor een erfbezoek.

Meld je nu aan voor een erfbezoek

Meer informatie over beekherstel De Valk

Bekijk de landschapsbiografie met het uitvoeringsplan voor het beekherstel De Valk