Project Ontwikkeling Klompenpad Kids Ede

In de gemeente Ede liggen maar liefst 11 Klompenpaden. In opdracht van de gemeente Ede wordt er nu ook een Klompenpad KIDS ontwikkeld. Een Klompenpad Kids is een korte route met extra speelaangelegenheid en opdrachtjes voor kinderen.

Klomepanpad KIDS

Startavond 21 maart 2023

Hou je van wandelen en denk je graag mee over een wandelroute voor kinderen op Landgoed Kernhem? Op dinsdag 21 maart is de startavond voor een Klompenpad KIDS. De avond is bedoeld voor bewoners en geïnteresseerden die mee willen helpen met de ontwikkeling van dit pad en/​of kennis hebben over educatie. De route wordt ontwikkeld onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).

Je bent van harte welkom in zaal De Buitenkans van Stichting Het Kernhuis aan de Parkrand 60, 6714 GN Ede. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Inloop met koffie en thee is vanaf 19.15 uur. Graag vooraf aanmelden.

Help je mee?

Hou je van wandelen en denk je graag mee over een wandelroute die het mooiste van Ede voor kinderen laat zien?

Meld je dan aan!

Waarom een Klompenpad Kids

Buiten zijn in de natu­ur is belan­grijk en gezond voor kinderen. Het stim­uleert de motorische ontwik­kel­ing, ver­betert het con­cen­tratiev­er­mo­gen en gaat overgewicht tegen. Steeds meer kinderen groeien op in een stedelijke omgev­ing: de afs­tand tot de natu­ur neemt toe en ken­nis over de herkomst van voed­sel neemt af. Melk​’komt’ uit een pak, toch? Klom­pen­paden zijn in de basis al inter­es­sant voor gezin­nen met kinderen. Stru­inen door de wei, klauteren over hek­jes en lopen over boeren­er­ven met jongvee zijn voor­beelden van natu­urlijke spee­laan­lei­din­gen. Een Klom­pen­pad wordt voor kinderen nóg aantrekke­lijk­er door de aan­leg van een aan­tal uitda­gende (risi­coarme) spee­laan­lei­din­gen die uitn­odi­gen om te ont­dekken, te ver­won­deren, te kijken, maar ook om​‘gewoon’ te spe­len. Aan de hand van opdracht­en in een doe-boek­je en weet­jes in de app leren kinderen, maar ook hun (groot)ouders, en pas­sant over natu­ur, land­schap en cultuurhistorie.

De KIDS-route zal deels over het reguliere Doesburgermolenpad gaan lopen. 

Ken­merken van een Klom­pen­pad KIDS:

  • De Klom­pen­paden KIDS hebben een eigen herken­bare oran­je beweg­wi­jz­er­ings­bor­d­jes en een eigen startpaneel.
  • Rond­wan­del­ing van 35 kilo­me­ter, meestal onderdeel van een bestaand Klompenpad
  • Om de kilo­me­ter een fysieke spee­laan­lei­d­ing die kinderen uitn­odigt om te ont­dekken, ver­won­deren, kijken en spe­len. De spee­laan­lei­din­gen passen bij het land­schap en het ver­haal van het gebied. Ze wor­den zoveel mogelijk geïn­te­greerd in het land­schap, maar mogen ook zicht­baar aan­wezig zijn.
  • In het KIDS-doe-boek­je en de eigen app staan tussen de spee­laan­lei­din­gen door extra opdracht­jes. Op de locaties van de opdracht­jes gaat de tele­foon trillen, zodat je weet waar je de opdracht­jes moet mak­en. In de app wordt meer uit­leg gegeven over de geschiede­nis van het landschap.